B-WARE

Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt van het onderzoekinstituut IWWR van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onderzoekcentrum B-WARE is een op duurzaamheid gerichte onderneming die inspeelt op de maatschappelijke behoefte aan nieuwe en toepasbare kennis op het gebied van water- en natuurkwaliteit. B-WARE is gespecialiseerd in het uitvoeren van toegepast en strategisch onderzoek naar de biogeochemische en ecologische processen die bepalend zijn voor de kwaliteit van natuur- en waterbeheer. In de praktijk richt zich het onderzoek voornamelijk op de sturende biogeochemische processen in hoogvenen, laagvenen, meren, plassen, vennen, beekdalen, polders en broekbossen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste kennis en analysetechnieken. Naast de eigen analysefaciliteiten kan B-WARE gebruik maken van de analyseapparatuur van het Gemeenschappelijk Instrumentarium van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De werkwijze omvat de combinatie van analyses in de veldsituatie en het opzetten en uitvoeren van veldexperimenten en experimenten onder gecontroleerde laboratoriumcondities, naast deskresearch. Deze werkwijze garandeert, zoals blijkt uit de praktijk, dat de door B-WARE verstrekte adviezen, bij uitvoering in de praktijk, een maximale kans van slagen hebben. De verkregen resultaten dragen direct bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het natuur- en waterbeheer, zodat deze expertise kan worden toegepast op natuurherstel, natuurontwikkeling en waterberging.

Onderzoekcentrum B-WARE is er, sinds de oprichting in 2002, voor opdrachtgevers zoals ministeries, provincies, gemeenten, provinciale landschappen, waterschappen, adviesbureaus, natuurbeschermers en particuliere terreinbeheerders.

B-WARE en RichWaterWorld
B-WARE draagt in RichWaterworld bij aan het ontwikkelen van de bio-cascade waterzuivering die, met lichte aanpassingen, in een breed scala van landschappen toepasbaar is. De bio-cascade waterzuivering moet het mogelijk maken om waterberging en waterretentie te kunnen combineren met de ontwikkeling van waardevolle natte natuur. Waterzuivering met de bio-cascade biedt een maatwerkoplossing aan bedrijven en publieke partners om te voldoen aan strengere lozingsnormen voor de Kader Richtlijn Water. In systemen die belast worden met hoge nutriëntenconcentraties biedt de bio-cascade waterzuivering opties voor de productie van biomassa ten bate van het winnen van waardevolle stoffen zoals enzymen en eiwitten en/of het produceren van bio-energie.

B-Ware heeft een bijdrage in: