Park Lingezegen

Het Park Lingezegen (website) bestaat uit vijf deelgebieden waarvan Waterrijk het meest laaggelegen is en tevens het grootst. Het park moet mogelijkheden bieden om te recreëren, goede toekomstperspectieven bieden voor landbouw en doelen op gebied van natuur en water realiseren. Onderdeel daarvan is o.a. de klimaatbestendigheid van de regio te garanderen door een waterbergingslocatie te verwezenlijken. In 2016 zal het werk voor 80% zijn uitgevoerd. Het park draagt ook bij aan economische ontwikkeling van haar bewoners en bedrijven. RichWaterWorld probeert naast de water- en natuurdoelen ook doelen van duurzame energievoorziening te creëren in het park en het naastgelegen Park Bergerden, een glastuinbouwcomplex. In het deelgebied Waterrijk binnen Park Lingezegen worden een water bergingsgebied en een groot rietmoeras met retentiefunctie gerealiseerd. De aanbesteding is al afgerond en de uitvoering zal komende jaren plaatsvinden. RichWaterWorld draagt bij aan de inrichting hiervan met innovaties op gebied van de hydrologie van het watersysteem, dynamisch peilbeheer in het gebied en de waterzuivering van het vastgehouden retentiewater.

Park Lingezegen heeft een bijdrage in: