Radboud Universiteit Nijmegen, IWWR

Het IWWR is één van de zes onderzoeksinstituten van de Faculteit der Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. De focus van het IWWR betreft de natuurlijke omgeving, in het bijzonder aquatische ecosystemen. Veel van deze systemen zijn ingrijpend veranderd door de invloed van de mens, waaronder klimaatsverandering. Behalve wateroverlast en -tekort, spelen ook problemen die te maken hebben met de waterkwaliteit een belangrijke rol. Het IWWR bestudeert de invloed van deze veranderingen op wetlands en de onderliggende processen. Hierbij wordt zowel in de  breedte gekeken (micro-organismen, planten en dieren) als op verschillende schaalniveaus van gen, cel, organisme, populatie naar het ecosysteem als geheel. Nieuwe innovatieve toepassingen voor de huidige waterproblemen worden ontwikkeld op basis van bestaande en nieuw ontwikkelde  fundamentele kennis van  moleculaire, fysiologische en ecologische processen. De sterke koppeling van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek onderscheidt het IWWR op haar werkterrein van veel andere nationale en internationale instituten.

IWWR en RichWaterWorld
RichWaterWorld is voor het IWWR een uitgelezen kans om haar expertise op het gebied van biogeochemie, ecologische waterzuivering en natuurherstel gecombineerd in te brengen in één project. RichWaterWorld biedt de mogelijkheid voor het IWWR om haar kennis integraal in een gebied in te zetten. Het IWWR streeft hierbij naar de ontwikkeling van een hydrologisch dynamisch landschap gecombineerd met mogelijkheden voor nutriënten-terugwinning en energieopwekking waarbij tevens nieuwe werkgelegenheid wordt geschapen. Het IWWR is ervan overtuigd dat hiermee een belangrijke voorbeeldfunctie wordt geschapen voor vergelijkbare landschappen elders in de wereld met nieuwe mogelijkheden voor onderzoek in de toekomst.

IWWR heeft een bijdrage in: