Energie opwekking, afname en distributie

In de zoektocht naar de koppeling tussen Energie en Water is eerst een gebiedsstudie gedaan naar de mogelijke manieren van energie opwekken en de behoefte hiernaar. In deze studie is globaal gekeken naar opwek mogelijkheden waaronder het Biogaspotentieel. Naast deze mogelijkheden zijn ook alle lopende en op stapel staande energieprojecten in de regio geïnventariseerd. Deze inventarisatie is gekoppeld aan de (toekomstige) energiebehoefte van de regio. Hieruit volgt dat de steden Arnhem en Nijmegen waarschijnlijk niet in staat zullen zijn om binnen hun gemeentegrenzen een volledige energie-neutraliteit te bereiken. Ook de Kop van de Betuwe produceert momenteel (veel) minder (duurzame) energie dan het nodig heeft.

Op termijn echter moet Park Lingezegen in engere zin en de Kop van de Betuwe in bredere zin in staat worden geacht om een netto energie-producerend gebied te worden. Dit op basis van een voorspelde groei in biomassa en de ruimtelijke mogelijkheden van het gebied voor wind en warmte.

Met de omliggende stakeholders heeft RichWaterWorld een visie ontwikkeld op de regionale zelfvoorzienendheid voor duurzame energie. Hieruit is naar voren gekomen dat een eerste prioriteit op weg naar deze zelfvoorzienendheid de ontwikkeling en realisatie is van een regionaal warmtenet Arnhem – Nijmegen, in plaats van gescheiden lokale warmtenetten voor beide steden. RichWaterWorld heeft hiermee een bijdrage geleverd aan de ambitie "energie-neutrale regio in 2045".

Biogaspotentieel
Het gebied Waterrijk en omgeving omvat een aantal gemeenten rondom de grote Gelderse rivieren en strekt zich uit tussen Arnhem, Nijmegen, tot aan de gemeenten Lingewaal en Zaltbommel. Het biomassapotentieel, en de daaruit volgende hoeveelheid biogasproductie, is bepaald met behulp van de energieatlas van de provincie Gelderland. Deze atlas bevat informatie over het potentieel aan biomassa per gemeente, opgesplitst in diverse bronnen. Slechts een deel van deze bronnen is geschikt voor vergisting en biogasproductie.

De resultaten van de berekening van het biogaspotentieel in het gebied ‘Waterrijk en omgeving’, zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierin is te zien, dat indien 50% van de geschikte biomassa in het gebied wordt ingezet voor biogasproductie, bijna 11.000 huishoudens in hun gasvraag kunnen worden voorzien of 12.659 auto’s er mee aangedreven kunnen worden.

  gegeven    hoeveelheid 
  Totaal biogaspotentieel in regio    1.217.528 GJ / jaar
  Realistisch biogaspotentieel in regio (50% van totaal)    608.764 GJ / jaar
  Realistisch biogaspotentieel in aardgasequivalenten    17 miljoen m³ / jaar  
  Aantal huishoudens dat in gasvraag voorzien kan worden     10.818
  Aantal auto’s dat aangedreven kan worden op het biogas     12.659