Integrale gebiedsontwikkeling

Stakeholders in en om Park Lingezegen worden direct betrokken bij RichWaterWorld, waardoor de resultaten overdraagbaar worden naar de regio en bijdragen aan integrale gebiedsontwikkeling. Het werkpakket 'Integrale gebiedsontwikkeling' richt zich op de integratie van de diensten en producten die voortkomen uit de activiteiten van de partners van het RichWaterWorld consortium ten behoeve van een zelfvoorzienende regio voor water, energie, grondstoffen en voedsel.

Park Lingezegen
Park Lingezegen is een landschapspark van 1.700 ha tussen Arnhem en Nijmegen, dat inmiddels voor 80% is ingericht. Het park vormt een groene long van deze stedelijke regio. In het park staan recreatie, natuurbeleving en landschapsontwikkeling centraal. Hiertoe is een basisinrichting ontworpen, met mooie landschapselementen, fietspaden en cultuurelementen. Hiernaast is in het deelgebied Waterrijk van Park Lingezegen een bergingslocatie aangelegd die ervoor zorgt dat Arnhem-Zuid beschermd wordt tegen wateroverlast.

Water- en energielandschap
Het thema Water combineert de waterberging met een retentiefunctie, waarmee het overschot aan water bij extreme regenval wordt behouden voor perioden van droogte. Dit is van groot belang voor de tuinbouw en fruitteelt in 'de Kop van de Betuwe'. Omdat dit water ook wordt gezuiverd met de biocascade, zal een schone zoetwatervoorraad ontstaan voor toepassingen voor natuur, recreatie  en mogelijk ook in de toekomst voor de drinkwatervoorziening. De planten die als eco-engineers worden ingezet in de zuivering leveren veel biomassa. Die kan benut worden in diverse bio-based industrieën voor productie van nieuwe grondstoffen, biogas, groene organische bemesting en hoogwaardige componenten uit bijv. de hormonale stromen. Deze multifunctionele aanpak van wateropgaven is een eerste praktijkvoorbeeld bij de uitvoering van het Deltaprogramma.

Het thema Energie plaatst het Park Lingezegen in een regionale context. Zo is het naastgelegen tuindersgebied Bergerden lokaal een aanzienlijke producent én afnemer van energie. Bovendien hebben de steden Arnhem en Nijmegen moeite om hun duurzame energieambities te realiseren binnen de eigen gemeentegrenzen, zonder een bijdrage vanuit het gebied 'de Kop van de Betuwe'.

Biomassa uit de bio-cascade waterzuivering van Park Lingezegen kan door vergisting biogas opleveren, waarmee de tuinders van Bergerden hun kassen kunnen verwarmen en de voor plantengroei benodigde CO2 produceren. Zeker als deze energiebron wordt samengevoegd met biomassa elders uit de regio, vormt dit in potentie een substantiële energiebron. Op termijn wordt als gevolg van klimaatverandering zelfs een sterke toename verwacht van de hoeveelheid biomassa in de watergangen van het waterschap Rivierenland.

Ook kan de combinatie Park Lingezegen / glastuinbouwgebied Bergerden een belangrijke rol spelen in de regionale warmteambities. De gemeenten Arnhem en Nijmegen willen hun reeds bestaande netwerken op termijn koppelen, om te komen tot één robuust gekoppeld warmtenetwerk. De beoogde koppeling tussen de netwerken van Nijmegen en Arnhem loopt dwars door Park Lingezegen. Door het aansluiten van het glastuinbouwgebied Bergerden op deze transportleiding kan hun warmtebehoefte duurzaam worden ingevuld. Én kan het bestaande warmtebedrijf van de tuinders, in tijden van grote vraag, warmte leveren aan andere aangesloten woningen en bedrijven. Tenslotte kan het warmtenetwerk op termijn ook worden gekoppeld aan lokale warmtenetwerken, die primair worden gevoed vanuit WKO-systemen. Het warmtenetwerk kan hiermee ook dienen ter stimulering van de lokale en regionale economie.