Waterberging en retentie

Door klimaatverandering zal er steeds vaker sprake zijn van wateroverlast of juist watertekort. In het Deltaprogramma 2015 (pdf) wordt waterretentie genoemd als één van de maatregelen om risico’s van zowel teveel als te weinig water te beperken. Voor tijdelijke berging van water bij hoogwater wordt op veel plekken al gebruik gemaakt van speciaal ingerichte waterbergingsgebieden. Deze gebieden staan grotendeels droog om maximaal benut te kunnen worden voor waterberging als dat nodig is.

Maar is het mogelijk om in hetzelfde gebied zowel piekafvoeren tijdelijk te bergen als het neerslag overschot vast te houden, om het water later in te kunnen zetten tegen verdroging?

RichWaterWorld heeft hiervoor een nieuw concept ontwikkeld. Informatie uit betrouwbare meerdaagse verwachtingen over het weer en de rivierstanden, aangevuld met gegevens over de actuele waterstanden, wordt online verwerkt in een hydrologisch model dat de beheerder adviseert over inlaat en afvoer van water waarmee hij de waterbergingscapaciteit optimaal kan benutten.